Państwowa Szkoła Muzyczna w Kaliszu
WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Deklaracja dostępnościWstęp:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następującej strony:

www.bip.psm.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

 

Status zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnych:

 • jasne tło
 • wysoki kontrast
 • skala szarości
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości czcionki na stronie
 • podświetlane linki
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklaracje sporządzono dnia 19-03-2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Kontakt i informacje zwrotne:

Dyrektor Maria Pawelec; e-mail: pawelec.muzyk@interia.pl

Sekretariat szkoły: sekretariat.muzyczna@wp.pl; telefon: 62 757 16 86

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wniosokowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Pawelec. Należy kontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: pawelec.muzyk@inetria.pl lub sekretariat.muzyczna@wo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na Placu Jana Pawła II 9.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1, 2 oraz 3 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • Szkoła posiada schodołaz.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły można wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data wytworzenia: 26-03-2021 o 13:25.
Data ostatniej aktualizacji: 26-03-2021 o 13:25.
Ostatnio modyfikował: Kamil Kościelniak.
Dokument utworzył: Kamil Kościelniak.
Odsłon: 1868.
Historia zmian wpisu:
 • 2021-03-26 @ 13:25:18 [aktualna wersja] przez Kamil Kościelniak
 • 2021-03-26 @ 13:25:18 przez Kamil Kościelniak
Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu